ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΕΔ.
Παρακάτω σας παραθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση για την εγγραφή του Συλλόγου σας στην Ομοσπονδία.

1. Συμπληρωμένη αίτηση για την εγγραφή του σωματείου στην Ε.Ο.ΕΔ.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μεταβολών του καταστατικού.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με σφραγίδα καταχώρησης στα Βιβλία Σωματείων-Ομοσπονδιών του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για συγκρότησή του σε σώμα.
6. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας τους (π.χ. τηλέφωνο, e-mail).
7. Δέκα (10) τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών.
8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΕΔ, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους.
9. Αποδεικτικό τραπέζης περί κατάθεσης των εφάπαξ δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΟΕΔ (200 ευρώ).

Τράπεζα​ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος​ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
IBAN ​​GR93 0171 7270 0067 2716 2650 920

1. Αιτηση Εγγραφής Νέου Σωματείου.

2. Διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχών.

ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ

1. Αιτηση Εγγραφής Νέου Αθλητή/τριας.

2. Αιτηση Μεταγραφής Αθλητή/τριας.

3. Αίτηση Διαγραφής Αθλήτη/τριας.