Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στην Ε.Ο.ΕΔ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης (Ε.Ο.ΕΔ.), στην οποία χορηγήθηκε Ειδική
Αθλητική Αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την απόφαση
362155/12-12/2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΞ46ΝΚΠΔ-ΖΦΧ), με βάση τον αθλητικό νόμο είναι η μόνη
αθλητική ομοσπονδία που μπορεί να διοργανώσει ή να εγκρίνει αθλητικούς αγώνες
Εδαφοσφαίρισης (Πετάνκ) στην Ελλάδα και να αποστείλει Εθνικές ομάδες στο εξωτερικό.
Καλούνται όλα τα σωματεία που ασχολούνται με την εδαφοσφαίριση να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για εγγραφή στην ΕΟΕΔ, ώστε να αποκτήσουν αθλητική αναγνώριση και
να συμπορευτούν με τα υπόλοιπα σωματεία-μέλη της για την ανάπτυξη της
εδαφοσφαίρισης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
email: info@hpf.gr, secretary@hpf.gr
τηλέφωνο: 6972698990