ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 14/12/2022
Αρ. πρωτ.: 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο(ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης (ΕΟΕΔ) σύμφωνα με απόφαση στη συνεδρίαση του στις 21/11/2022 και το άρθρο 11 του Καταστατικού της ΕΟΕΔ καλεί τα σωματεία-μέλη με δικαίωμα ψήφου της Ομοσπονδίας σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση δια των αντιπροσώπων τους, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023 στις 17:00.
                                                                                                                                                Θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και του ισολογισμού του προηγούμενου χρόνου
3. Έγκριση του Διοικητικού απολογισμού
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί και πάλι διαδικτυακά την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00.
Τα σωματεία μέλη με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει στην απόφαση ορισμού του τακτικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του να συμπεριλάβουν για τον καθέναν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) και τη θέση που κατέχει στο ΔΣ του σωματείου.
Η αποστολή της απόφασης διορισμού του αντιπροσώπου του σωματείου και του αναπληρωτή του πρέπει να αποσταλεί στην ΕΟΕΔ (secretary@hpf.gr ) μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 22:00.
Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί μαζί με τον πίνακα των σωματείων-μελών της ΕΟΕΔ με δικαίωμα παρουσίας και λόγου και με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου καθώς και των αντιπροσώπων τους σε χρόνο όπως ορίζεται από το καταστατικό της ΕΟΕΔ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου σας θα ειδοποιηθούν με δική σας ευθύνη
2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους μη αντιπροσώπους