ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΕΔ.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση για την εγγραφή του Συλλόγου σας στην Ομοσπονδία.

1. Συμπληρωμένη αίτηση για την εγγραφή του σωματείου στην Ε.Ο.ΕΔ. (Πατήστε εδω για να την κατεβάσετε)

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μεταβολών του καταστατικού

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με σφραγίδα καταχώρησης στα Βιβλία Σωματείων-Ομοσπονδιών του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

4. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου

5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για συγκρότησή του σε σώμα.

6. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας τους (π.χ. τηλέφωνο, e-mail).

7. Δώδεκα (12) τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών.

8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΕΔ, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ HELLENIC PETANQUE FEDARATION

Contact Us

Website

https://www.hpf.gr

Send Mail

info@hpf.gr
secretary@hpf.gr

Call Us

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. : 6973049751

Top